02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

کلیه خدمات دانشجویی رشته فلسفه

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته فلسفه
انجام کلیه خدمات دانشگاهی رشته فلسفه در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی فلسفه: اهدای زمان به دانشجویا فلسفه برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.